Vyhláška ČÚBP 50/1978 Sb.

Provádíme kurzy

osoby bez odborného elektrotechnického vzdělání

 • §4       Pracovníci poučení   (pracovník bez elektrotechnického vzdělání, který je organizací seznámen s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, upozorněn na možné ohrožení a s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem).
osoby s odborným elektrotechnickým vzděláním
 • §5       Pracovníci znalí  (pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání a složili zkoušku z předpisů k zajištění bezpečnosti, místních bezpečnostních předpisů a znalostí o poskytování první pomoci). 
 • §6       Pracovníci pro samostatnou činnost  (pracovníci, kteří splňují kvalifikační požadavky uvedené v § 5, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi 1 – 2 roky podle druhu zařízení, pro hromosvody je požadována praxe 3 až 6 měsíců).

        Kurzy níže otevíráme pouze za předpokladu 10 účastníků (nahlášeno a zaplaceno 5 týdnů před zahájením kurzu)
 • §7       Pracovníci pro řízení činnosti  (pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují kvalifikační požadavky uvedené v § 5, nebo 6 odst. 1 a mají nejkratší požadovanou praxi 1 až 3 roky podle druhu zařízení a vzdělání, pro hromosvody je požadována praxe 6 měsíců až 1 rok).
 • §8       Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu  (pracovníci, kteří splňují požadavky uvedené v §7 odstavec 1 a mají nejkratší požadovanou praxi 3 až 7 roků podle druhu zařízení a úrovně vzdělání, pro hromosvody je požadována praxe 6 měsíců až 2 roky).
Nejbližší termín školení vždy po naplnění kurzu 5- 10 uchazečů, většinou první lichou středu v měsíci.
Začátek vždy v 8:00 hodin hlásit se u mě - není nutné mít přihlášky sebou, vyřešíme na začátku školení společně.

DALŠÍ POKYNY

 • Zkouška - formou testu a ústního zkoušení
 • Vydaný doklad - Osvědčení podle zvoleného §

Délka školení je vždy přímo úměrná požadovanému stupni (paragrafu) kvalifikace.
Školení a přezkoušení bude v předem určených dnech. Začátek školení vždy v 8:00 hodin. 

Potřebné doklady, které musí uchazeč předložit před zkouškou:

 1. doklad o ukončeném elektrotechnickém odborném vzdělání
 2. zdravotní potvrzení o způsobilosti práce v elektrotechnice (ne starší 6 měsíců). V případě potřeby lze stáhnout formulář, viz dokumenty dole
 3. potvrzení o dosažené praxi (§6 - min. 1 rok, §7 - min 3 roky, §8 - min 5 let)
 4. předchozí vydaná Osvědčení
 5. vyplněnou přihlášku ke zkoušce, lze vyplnit na místě

Obsahová část školení jakož i zkoušek a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměří na otázky spojené se současnou nebo budoucí pozicí, kterou uchazeč o vydání osvědčení zastává nebo bude zastávat. Tedy na problematiku prostředí a druh činnosti, kterou uchazeč vykonává nebo bude vykonávat.

I. BLOK

 1. Vyhláška o odborné způsobilosti č. 50/78 Sb.
 2. Všeobecná bezpečnost práce na elektrickém zařízení
 3. První pomoc při úrazu elektrickým proudem
 4. Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41)
 5. Místa připojení ochranných vodičů (ČSN 33 03 60)

II. BLOK

 1. Stupně ochrany krytem, krytí IP kód (ČSN EN 60 947-1)
 2. Elektrické instalace v koupelnách, kuchyních, bytových i nebytových prostorách
 3. (ČSN 33 2000-7-701)
 4. Rozdělení spotřebičů a el. nářadí do tříd podle ochrany (ČSN EN 61 140)
 5. Značení holých vodičů (ČSN EN 33 2000-5-51)
 6. Číselné značení domovních spínačů

Doporučená literatura – TRIVIUM Elektrotechnika (350,- Kč) – lze zakoupit nebo zapůjčit v rámci školení

Pro §5, §6 je možné použít učební texty v příloze pod názvem Obsah §5.pdf  

Pro § 7 je možné použít učební texty v příloze pod názvem Elektro v praxi 2 .pdf 

Platba za přípravu a přezkoušení bude vybírána před školením. Doklad o zaplacení pro zaměstnavatele dostanete ihned.

Ċ
Igor Kundrat,
22. 9. 2011 1:02
Ċ
Igor Kundrat,
22. 9. 2011 0:57
ĉ
Igor Kundrat,
27. 1. 2016 1:57
Comments