Výuka‎ > ‎4.Ročníky‎ > ‎

Samostatný projekt

Maturitní práce

Je vymezena ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a definována ve vyhlášce MŠMT č. 177/2009 Sb. (ve znění pozdějších předpisů),  v rozsahu, formě a kvalitě určené následujícími pokyny.  Maturitní práce se skládá ze dvou částí:

·  Maturitního projektu (výrobek, dílenská nebo laboratorní práce, , výzkum , monitoring,  studie, výkresová nebo technologická dokumentace, soubory počítačové aplikace, software)

·  Písemné i elektronické dokumentace k projektu (popisující tvorbu, technologie, parametry, obsluhu výrobku a další).

Je součásti praktické zkoušky z odborného výcviku  nebo z odborných předmětů

Každý žák svou maturitní práci průběžně během zpracovávání předkládá a následně odevzdává vedoucímu práce.

Za obě složky práce je žák hodnocen vedoucím práce a oponentem práce  před zkušební komisí při své obhajobě. Všechny části hodnocení pak poměrově tvoří jedinou výslednou známku, která  je součástí známky z praktické zkoušky z odborného výcviku nebo odborných předmětů, která se uvádí na maturitním vysvědčení.

Pro zadávání témat, výběr vedoucího práce, evidenci stavu rozpracování maturitních prací, dílčí i celkové hodnocení, evidenci a archivaci prací slouží předepsaný formulář. (příloha č.2)  Každý žák je povinen  odevzdat vyplněný formulář vedoucímu práce.

Okruhy maturitních prací budou žákům předány prostřednictvím předsedů předmětových komisí.

Zadání témat maturitních prací

Ředitel školy poskytuje žákům možnost navrhnout si témata svých maturitních prací v součinnosti s vedoucím práce (v souladu se zaměřením oboru a platnými okruhy) a to nejpozději v termínu uvedeném v časovém harmonogramu.  V případě, že si žák téma své maturitní práce nezvolí sám do 14.10, vylosuje si téma a vedoucího práce z témat, které určí ředitel školy a to nejpozději do 30.10.

Ředitel školy schvaluje  předkládaná témata, nebo navrhuje vlastní témata maturitních prací včetně vedoucích prací) hromadně  do 30.listopadu. Jedno téma může nezávisle na sobě zpracovávat více žáků. 

Od tohoto okamžiku má žák k dispozici čas do 15. března (minimálně tedy 3 měsíce), na vypracování maturitní práce podle uvedeného zadání a od tohoto okamžiku také nelze změnit téma ani vedoucího maturitní práce.

Zároveň  každý žák k tomuto datu (30.11.) od svého vedoucího práce obdrží podrobné  zadání maturitní práce na předepsaném formuláři v tištěné formě (žáci jsou povinni  k tomuto datu osobně kontaktovat vedoucího práce), Jeden výtisk tohoto zadání bude uschován u vedoucího práce a jeden výtisk si uschová žák pro následné vložení do dokumentace k maturitní práci.

Odborné vedení práce

Žák, který vypracovává maturitní práci, si zvolí svého vedoucího práce :
a) z  pedagogických pracovníků, kteří svou odborností pokrývají zvolenou problematiku nebo
b) z odborníků, kteří nejsou v pracovně právním vztahu se školou, přičemž se doporučuje v maximální možné míře využít možnosti a).
Vedoucí práce se podílí na stanovení názvu a obsahu maturitní práce, dále stanovuje časově i odborně přiměřené cíle práce, metodiku zpracování, průběžné konzultační termíny a průběžně sleduje stav rozpracování maturitní práce, upřesňuje zadání písemnou formou, hodnotí práci a řeší další organizační činnosti souvisící se zpracováváním  maturitní práce žáka. Žák je povinen dodržovat veškeré pokyny vedoucího práce spojené se zpracováním své maturitní práce.

Oponent práce

Oponentem maturitní práce musí být  odborník, který se prokazatelně zabývá problematikou spadající do rámce schváleného tématu maturitní práce (tím  se rozumí buď odborná znalost metodiky, procesů a technologií použitých při zpracování práce nebo znalost prostředí, cílů a jednoznačného přínosu, které práce pokrývá) a může jím být kmenový zaměstnanec školy (interní oponent) nebo odborník mimo půdu školy (externí oponent). 

 Posudek oponenta

Nejpozději 15.března  škola oponentům zašle formulář pro hodnocení maturitní práce žáka a dále jedno vyhotovení dokumentace k práci odevzdané žákem (je možno i elektronicky); oponent odevzdá škole zpět, vypracovaný posudek v tištěné formě a v případě, že oponentovi byla zapůjčena práce v tištěné podobě, pak i tuto zapůjčenou práci a to vše nejpozději do konce měsíce března (31.3).

Odevzdání maturitní práce

Maturitní práce se odevzdává do  15.3.,  a to v následující podobě:

  • dokumentace v elektronické podobě 
  • dokumentace v tištěné formě (podle pokynů pro zpracování práce), a to: 2x v vedoucímu práce 
  • vlastní řešení maturitní práce  podle charakteru zaměření (výrobek v podobě obsahu CD, elektronického či elektrického zařízení, apod.)  vedoucímu práce. Maturitní výrobky přiměřených rozměrů budou uskladněny až do obhajoby u vedoucích prací, případně ve vyhrazené společné místnosti. V případě výrobků, které nemohou být kvůli svým rozměrům, nebo parametrům uskladněny v prostorách školy vedoucí práce adekvátním způsobem zdokumentuje stav takového výrobku, aby byla prokazatelná jeho úroveň rozpracování v době odevzdání a umožní žákovi výrobek až do obhajoby práce uschovat mimo prostory školy.

Bez těchto náležitostí není možné práci hodnotit a tedy ani absolvovat obhajobu práce!

Hodnocení a kritéria hodnocení

Výsledná známka z maturitní práce žáka je tvořena hodnocením:

  • vedoucího práce: tvoří 50 % výsledného hodnocení,
  • oponentem práce: tvoří 30 % výsledného hodnocení,
  • obhajoby práce: tvoří 20 % výsledného hodnocení.

Přičemž hodnocení vedoucího je tvořeno na základě hodnocených oblastí a naplnění kritérií:

  • oblast výrobku 65 % tvoří kritéria: úplnost, obtížnost, zpracování, odbornost, funkčnost,
  • dokumentace 25 % tvoří kritéria: formální stránka, obsahová stránka,
  • konzultace 10 % tvoří kritéria: dodržování termínů, průběžná orientace v problematice.

Pokud žák neodevzdá některou část maturitní práce podle předepsaných pokynů a instrukcí vedoucího práce, popřípadě některá část práce (podle hodnocených oblastí a podoblastí) zjevně pozbývá kvalit a náležitostí maturitní práce nebo nebyla-li splněna podstatná část vytyčených cílů, pak vedoucí práce není povinen takto zpracovanou část práce hodnotit a přiřadí takové oblasti práce 0 bodů  To se chápe, jako kdyby nebyla odevzdána některá z částí práce, a není tedy možné stanovit výslednou známku vedoucího a tedy ani stanovit celkové hodnocení. Žák má právo znát dílčí hodnocení vedoucího a oponenta práce již minimálně 14 dnů před termínem obhajoby své maturitní práce (podle termínu obhajoby začátek až polovina dubna).

Zpřístupnění a archivace dokumentace k maturitní práci

Dokumentace k maturitní práci se archivuje v tištěné podobě  u vedoucího práce a v archivu školy po dobu 3 let. Práce v elektronické podobě bude standardně k dispozici pouze vedoucímu práce.

Obhajoba maturitní práce

Žák v období mezi odevzdáním a obhajobou práce nemá možnost jakkoli měnit obsah práce.

Žák má na přípravu před vlastní obhajobou i na vlastní obhajobu vymezen čas 15 minut pro každou z těchto činností. 

Obhajoba proběhne pomocí prezentačního softwaru.

Nedílnou součástí obhajoby bude "Resumé" v anglickém jazyce, a to v rozsahu minimálně 1 snímek.

Pro vykonání obhajoby bude mít každý žák k dispozici svůj maturitní výrobek a dokumentaci k němu, posudek vedoucího práce i oponenta (zajistí vedoucí práce), výpočetní a audiovizuální techniku (zajistí pověřený pracovník školy).

Obhajoba práce probíhá  za účasti (kromě ostatních členů komise) vedoucího i oponenta práce, pokud není ze strany oponenta možné, aby byl osobně přítomen u obhajoby práce, vedoucí práce přečte jeho posudek, hodnocení a případné dotazy pro zodpovězení u obhajoby práce. Obhajobou žák prokazuje porozumění dané problematice, prokazuje, že práci vykonal samostatně za použití uvedených zdrojů a prezentuje svůj tvůrčí přínos v řešené problematice.

Mimořádné situace

V případě, že žák nedodrží některý z termínů stanovených tímto dokumentem ze závažných důvodů, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat vedení školy i s podáním vysvětlení. Pokud vedení školy shledá jeho důvody jako dost závažné (například dlouhodobá absence ze zdravotních důvodů), ředitel školy zváží individuální přístup k tomuto žákovi při řešení vzniklé situace. O svém rozhodnutí bude informovat žáka a další zainteresované účastníky neprodleně. V případě, že vedoucí práce nebo interní oponent nebude moci ze závažných důvodů vedení práce nebo oponenturu realizovat do úplného konce (zdravotní důvody, personální důvody apod.) určí ředitel školy v nejkratší možné době náhradní řešení v podobě výběru jiného vedoucího práce či oponenta při zachování tématu práce nebo navrhne jiné řešení. 

Obecné

Připadne-li některý z termínů vyjádřený v tomto dokumentu na den, který je svátkem, dnem pracovního klidu nebo ředitelským volnem, posunuje se termín na nejbližší následující den se školní výukou. Veškeré uváděné termíny jsou chápány jako termíny toho školního roku, ve kterém proběhne odevzdávání a obhajoby schválených maturitních prací.