Výuka‎ > ‎4.Ročníky‎ > ‎Samostatný projekt‎ > ‎

Hodnocení SP

Hodnocení a kritéria hodnocení:
 • Vedoucí práce                       50 bodů
                toto hodnocení je na základě hodnocených oblastí a naplnění kritérií. Formulář ke stáhnutí v příloze - VedouciPrace_Hodnoceni
  • Oblast výrobku - úplnost, obtížnost, zpracování, invence, funkčnost (65%)                 32,5 bodů
  • Dokumentace práce - formální stránka, obsahová stránka (25%)                               12,5.bodů
  • Konzultace práce - dodržování termínů a průběžná orientace v problematice (10%)      5 bodů

 • Oponent práce                      30 bodů
                toto hodnocení je na základě hodnocených oblastí a naplnění kritérií. Formulář ke stáhnutí v příloze - OponentPrace_Hodnoceni
  • Oblast výrobku - úplnost, obtížnost, zpracování, invence, funkčnost                          20 bodů
  • Dokumentace práce - formální stránka, obsahová stránka                                        10 bodů
Pro hodnocení žáků vedoucím práce a oponentem jsou připraveny formuláře viz. přílohy.Oblast hodnocení je dána, není-li však dostatečná, je možné doplnit
v položce Jiné. Připomínky nejsou povinnou součástí hodnocení, slouží pro lepší orientaci hodnotitelů a vysvětlení nedostatků pro tvůrce maturitní práce. 
 • Komise obhajoby projektu    20 bodů
  • Prezentace, vytvořený dokument
  • Slovní projev
  • Vysvětlení, odpovědi na položené otázky
S výše uvedených bodů se vypočítá výsledné hodnocení takto:

        100          –          85                    Výborný
          84          –          70                    Chvalitebný
          69          –          55                  
 Dobrý
          54          –          40                    Dostatečný
          39          –            0                    Nedostatečný

ĉ
Igor Kundrat,
22. 9. 2011 2:51
ĉ
Igor Kundrat,
22. 9. 2011 2:51
Comments