Výuka‎ > ‎4.Ročníky‎ > ‎Samostatný projekt‎ > ‎

Pravidla SP

Praktická Maturitní zkouška se skládá ze tří částí:
  • Maturitní projekt
  • Dokumentace
  • Obhajoba práce
Obecně lze projekt definovat jako plánovaný konkrétní úkol, jehož plněním se mají ve stanoveném období a se stanovenými prostředky vypracovat produkty a jejich dokumentace. Zpracováním a obhajobou projektu žáci musí prokázat úroveň praktických i teoretických dovedností. Je součástí praktické zkoušky z odborného výcviku nebo z odborných předmětů.
 
Zadání tématu musí být písemné a musí být jednoznačně definována tyto kritéria:
  • Předmět zadání 
  • Parametry, kterých má navrhované zařízení dosáhnout
  • Způsob ověření správnosti návrhu (např. funkční vzorek, počítačová simulace)
  • Dokumentace
  • Grafická část
  • Písemná část
  • Přílohy

Písemná část musí být provedena v rozsahu 10-30 stránek formátu A4. V práci musí být zřejmý vlastní přínos žáka k řešení problému a zdroje převzatých podkladů. Práce musí být vytištěna na kvalitním papíře a svázána ve standardní vazbě (lepená, kroužková …). Žák odevzdá projekt ve 3 vyhotoveních (1 x v elektronické podobě a 2 x papírovou formou). Zadání musí být garantováno vedoucím práce, který je zaměstnancem naší školy. Vedoucí práce umožní žákovi náležitou konzultační a technickou podporu po dohodě tak, aby žák mohl zadání splnit v požadovaném rozsahu. Žádat o konzultační schůzky a navrhovat jejich termíny je povinností žáků. Konzultace musí být minimálně 1x měsíčně (viz hodnocení SP). Konzultace nelze provádět v době teoretické výuky a odborné praxe.

 

Pravidla obhajoby samostatného projektu

Bez náležitostí viz výše není možné práci hodnotit a tedy ani absolvovat obhajobu práce. Obhajobou žák prokazuje porozumění dané problematice, prokazuje, že práci vykonal samostatně za použití uvedených zdrojů a prezentuje svůj tvůrčí přínos v řešené problematice.
• Obhajoba samostatných projektů musí být v presentačním programu
• V období mezi odevzdáním a obhajobou nelze měnit obsah práce
• Žák má na přípravu před vlastní obhajobou vymezen čas 15 minut
• Nedílnou součástí obhajoby bude "Resumé" v anglickém jazyce, a to v rozsahu minimálně 1 snímek
• Žák má na vlastní obhajobou vymezen čas 15 minut

Obecné poznámky
Připadne-li některý z termínů vyjádřený v tomto dokumentu na den, který je svátkem, dnem pracovního klidu nebo ředitelským volnem, posunuje se termín na nejbližší následující den se školní výukou.
Žáci si veškeré náklady projektu hradí sami. Výrobek, který je výsledkem projektu, zůstává majetkem žáka. Škola má právo využít výsledky projektu pro interní potřeby. Zadání a termíny jsou v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a definicí ve vyhlášce MŠMT č.177/2009 Sb.(ve znění pozdějších předpisů).

Comments